LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023 (Từ ngày 16 đến ngày 30/11/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 11  năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023
(Từ ngày 16 đến ngày 30/11/2023)

         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy:
+ Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
+ Hoàn thiện báo cáo Công tác đào tạo
Đ/c Như
16-30/11
Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị.
+ Tham mưu quy trình đánh giá, xếp loại VC năm 2023
Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Vân
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Như, Bé,
Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 16-30/11 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ công tác định kỳ, đột xuất, báo cáo rà soát phương tiện Ôt; bảo vệ Cơ quan,…  Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Như,
Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Như,
Vân
9 Hoàn thiện dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị thay thế Quyết định 11128/QĐ-SLĐTBXH Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Như,
Vân
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Như,
Vân
11 Tham mưu thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2023 Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Như,
Nga, Vân
12 Thực hiện nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề cho viên chức đủ điều kiện và tiêu chuẩn đến thời hạn nâng lương. Đ/c Như 16-30/11 Đ/c Như
13 Tiếp tục triển khai 02 cuộc thi trực tuyến “Chung tay vì an toàn giao thông; Tìm hiểu về chuyển đổi số”. Đ.c Như 16-30/11 Đ/c Nga
14 Phối hợp với Phòng Dạy nghề - GTVL tổ chức Gặp mặt nhân dịp 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 Đ.c Như 16-30/11 Phòng TCHC
15 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 16-30/11 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng; Xây dựng dự toán 2023, kế hoạch kinh phí 2024 Đ/c Thọ 16-30/11 Đ/c  Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất và chương trình công tác khác Đ/c Thọ 16-30/11 Đ/c Thuận
3 Tổ chức chương trình truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em, an toàn trên không gian mạng tại Nghi Xuân, Vũ Quang Đ/c Thọ 16-30/11 Đ/c  Thuận, Thúy, Tuyết
4 Hoàn thiện hoạt động quản lí ca với người nghi là nạn nhân của hành vi buôn bán người tại Đức Thọ Đ/c Thọ 16-30/11 Đ/c Thuận, Thúy
5 Quản lí ca với trẻ bị xâm hại tại Thạch Kim. Theo dõi hoạt động trợ giúp pháp lý cho tre em bị xâm hại tại Hương Sơn Đ/c Thọ 16-30/11 Đ/c Thúy, Thuận
6 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 16-30/11 Đ/c Thúy, Thuận, Tuyết
7 Xây dựng kế hoạch truyền thông tổng đài tiếp nhận kết nối thông tin trợ giúp đối tượng 1800577756 tại cộng đồng. Đ/c Thọ 16-30/11 Đ/c Thuận
8 Tham gia tập huấn nâng cao việc đánh giá, hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng do bạo lực, xâm hại Đ/c Thọ 16-30/11 Đ/c Thúy,
Tuyết
9 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình Đ/c Thọ 16-30/11 Phòng CTXH
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 16-30/11 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 16-30/11 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang,
Ngọc, Dung
2 Triển khai trao tặng quà bằng hiện vật do Công ty TNHH Rapido, Công ty TNHH Ferroli Asean tài trợ tại các điểm: Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Trường Tiểu học Hương Liên, huyện Hương Khê Đ/c  Triều 16-30/11 Đ/c  Triều,
Sang
3 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật; Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 16-30/11 Đ/c Triều, Dần
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 16-30/11 Đ/c Triều, Ngọc
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 16-30/11 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang,
Ngọc, Dung
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-30/11 Đ/c Triều, Dần
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-30/11 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang,
Ngọc, Dung
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c  Triều 16-30/11 Phòng QL,HĐQ
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16/11-30/11 Đ/c Hoàng, Nga, Sương,  Huyền, Thường, Lương
  Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16/11-30/11 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền, Thường, Lương
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16/11-30/11 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền,  Thường, Lương
4 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Hoàng 16/11-30/11 Giáo viên
dạy nghề
5 Kiểm tra các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 tại địa phương (tháng 11) Đ/c Sơn 16/11-30/11 Giám đốc, P.Giám đốc, p.TCHC, p. DN,GTVL, Kế toán
6 Tổ chức gặp nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2023 Đ/c Lâm 17/11/2023 Toàn thể đơn vị
7 Hoàn thiện hồ sơ mua thiết bị, dụng cụ thực hành cho học sinh các lớp học nghề do tập đoàn Misubishi - Nhật Bản tài trợ Đ/c Sơn 16/11-30/11 Hội đồng mua sắm
8 Tiếp tục liên hệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh để giưới thiệu việc làm cho học sinh khóa 30 và các khóa trước chưa có việc làm Đ/c Sơn 16/11-30/11 Phòng dạy nghề, GTVL
9 Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí dạy nghề khóa 31 Đ/c Sơn 16/11-30/11 Đ/c Hoàng, đ/c Hùng
               
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm


 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây