LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023 (Từ ngày 16 đến ngày 31/10/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 10  năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023
(Từ ngày 16 đến ngày 31/10/2023)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy,... Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử…. Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp. Đ/c Như 16-31/10 Đ/c Tuyết (Vân)
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như
16-31/10
Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ, (Vân)
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán, Lắp đặt hệ thống Camera theo dõi, bảo vệ Cơ quan,…  Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Như,
Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Như,
Tuyết (Vân)
9 Tham mưu và triển khai quy trình xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ đơn vị. Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Như,
 
10 Lập khái toán kinh phí sửa chữa các hạng mục nhà Nội trú học sinh báo cáo các cấp phân bổ nguồn kinh phí. Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Như, Ngân
11 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như

16-31/10
Đ/c Như,
Tuyết (Vân)
12 Theo dõi việc khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft của các phòng trong đơn vị, Triển khai các cuộc thi về ATGT,…. Đ/c Như
16-31/10
Đ/c Kỳ
13 Hoàn thiện việc chuyển đổi vị trí công tác giữa các phòng trong đơn vị; hoàn thiện lương cho HĐLĐ theo Nghị định 111/NĐ-CP; Tham mưu văn bản xin chủ trương ký HĐLĐ theo Nghị Định 111. Đ/c Như
20/10
Đ/c Tuyết, Vân
14 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như
16-31/10
Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 16-31/10 Đ/c Thọ, Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất. chương trình công tác khác Đ/c Thọ 16-31/10 Đ/c Thuận
3 Xây dựng và phát hành tờ rơi, ápphích về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em,… Đ/c Thọ 16-31/10 Đ/c Thọ, Thuận
4 Triển khai các hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng Đ/c Thọ 16-31/10 Đ/c  Thuận, Thúy
5 Hoàn thiện hồ sơ dự án nước sạch tại trường Mầm non Hương Vĩnh Đ/c Thọ 16-31/10 Đ/c Thúy
6 Tiếp tục thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp, quản lí ca trường hợp phụ nữ nghi là nạn nhân của hành vi buôn bán người tại huyện Đức Thọ, Can Lộc;
Quản lí ca với trẻ bị xâm hại tại Thạch Kim. Theo dõi hoạt động trợ giúp pháp lý cho tre em bị xâm hại tại Hương Sơn
Đ/c Thọ 16-31/10 Đ/c Thúy, Thuận
7 Thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 16-31/10 Đ/c Thúy, Thuận
8 Tổ chức các hoạt động truyền thông tổng đài tiếp nhận kết nối thông tin trợ giúp đối tượng 1800577756 tại cộng đồng. Đ/c Thọ 16-31/10 P. CTXH
9 Thực hiện chương trình truyền thông phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các địa bàn Đ/c Thọ 16-31/10 P.CTXH
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 16-31/10 P. CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều
16-31/10
Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
2 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật
Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim
Đ/c  Triều
16-31/10
Đ/c Triều, Dần
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Xây dựng KH trao quà hiện vật các tổ chức, cá nhân Đ/c  Triều
16-31/10
Đ/c Triều, Ngọc và Phòng
4 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/10 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
5 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều
16-31/10
Đ/c Triều, Dần
6 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/10 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 16-31/10 Phòng QL,HĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng
16-31/10
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng
16-31/10
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng
16-31/10
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình tập huấn cho đội ngũ giáo viên can thiệp sớm và đánh giá mức độ phát triển của các trẻ đang can thiệp tại trung tâm Đ/c Hoàng
16-31/10
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền và chuyên gia
5 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023; Triển khai Mua sắm thiết bị dạy nghề và Nguyên liệu, dụng cụ dạy nghề cho NKT do Tập đoàn Mitsubishi tài trợ Đ/c Hoàng
16-31/10
Giáo viên dạy nghề
6 Kiểm tra các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 tại địa phương Đ/c Sơn
16-31/10
GĐ, P.GĐ, P.TCHC, DN&GTVL, Kế toán
7 Tiếp tục liên hệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh để giới thiệu việc làm cho học sinh khóa 30 và các khóa trước Đ/c Sơn
16-31/10
Phòng dạy nghề, GTVL
8 Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí dạy nghề khóa 30, 31 Đ/c Sơn
16-31/10
Đ/c Hoàng, Hùng
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng
16-31/10
Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm
 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây