LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2024 (Từ ngày 16 đến ngày 31/5/2024)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Tĩnh, ngày      tháng 5 năm 2024
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2024
(Từ ngày 16 đến ngày 31/5/2024)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 - Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy; Tham mưu sắp xếp lại số người làm việc theo Đề án VTVL đáp ứng theo NĐ 120; Ban hành Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Dạy nghề, GTVL; Ký HĐLĐ theo NĐ 111.
- Chuẩn bị hồ sơ tổ chức bộ máy, cán bộ phục vụ đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ
Đ/c Như 16-31/5 Đ/c Như, Hà
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị Đ/c Như 16-31/5 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử…. Đ/c Như 16-31/5 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị.
Chuẩn bị hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra CCHC của Sở LĐTBXH
Đ/c Như 16-31/5 Đ/c Vân, Hà
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 16-31/5 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 16-31/5 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân, Hà
7 Phối hợp với các phòng chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động chuyên môn và phong trào; Tham mưu xây dựng Kế hoạch các hoạt động Kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Trung tâm (30/5/2019-30/5/2024); Chuẩn bị cùng LĐ dâng hương, dự Lễ truy điệu các Liệt sỹ tại Nghĩa Trang Quốc tế Nầm - H.Hương Sơn,…XD Kế hoạch LV với BGĐ Sở LĐTBXH. Đ/c Như 16-31/5 Phòng TCHC
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo quyết toán về công tác kế toán; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; … Đ/c Như 16-31/5 Đ/c Như,
Ngân
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các Phòng chuyên môn vệ sinh, làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 16-31/5 Đ/c Như,
Vân
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm,… Đ/c Như 16-31/5 Đ/c Như,
Vân
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Như 16-31/5 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng 1800.577756 Đ/c Thọ 16-31/5 Đ/c Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình tổng hợp, nội dung khác Đ/c Thọ 16-31/5 Đ/c Thuận
3 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với nhóm đối tượng tại cộng đồng Đ/c Thọ 16-31/5 Đ/c Thúy, Thuận, Tứ, Tuyết
4 Thực hiện chương trình Tập huấn kiến thức, kỹ năng nghề CTXH Đ/c Thọ 16-31/5 Đ/c Thúy, Thuận, Tứ, Tuyết
5 Hoàn thiện dự thảo quy chế liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Đ/c Thọ 16-31/5 Đ/c Thọ, Thuận
6 Tham dự tập huấn nâng cao Kỹ năng phòng chống đuối nước Đ/c Thọ 16-31/5 Đ/c Phòng CTXH
7 Quản lí phần mềm quản lí dữ liệu đối tượng Đ/c Thọ 16-31/5 Đ/c Thúy
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Thọ 16-31/5 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c Triều 16-31/5 Đ/c Triều,
Mỹ, Dần, Dung, Ngọc
2 Hoàn thiện và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận động tới các nhà tài trợ, kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật Đ/c Triều 16-31/5 Đ/c Mỹ, Dần
3 Lắp đặt, bàn giao thiết bị, khánh thành Thư viện thân thiện và Thư viện đồ chơi cho bé tại các trường mầm non, TH, THCS tại các huyện Hương Sơn, Thạch Hà, Kỳ Anh. Đ/c Triều 16-31/5 Đ/c Dung
4 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c Triều 16-31/5 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Dung
5 Khảo sát, tổng hợp hoàn thiện hồ sơ học sinh nhận học bổng Zhishan tại huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà.
Thu kết quả học tập năm học 2023-2024.
Đ/c Triều 16-31/5 Đ/c Dần
6 Hỗ trợ đột xuất trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 16-31/5 Đ/c Triều
7 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/5 Đ/c Triều, Dần
8 Thực hiện các hoạt động, các chương trình trao tặng quà, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6… Đ/c Triều 16-31/5 Đ/c Mỹ,
Dần, Dung
9 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 16-31/5 Đ/c Mỹ,
Dần, Dung
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Triều 16-31/5 Phòng QBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-31/5 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-31/5 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-31/5 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Thực hiện dạy nghề các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024; Mau sắm nguyên liệu dạy nghề… Đ/c Sơn 16-31/5 Phòng DN, GTVL
5 Tuyển sinh các lớp học nghề khóa 33 năm học 2024 Đ/c Sơn 16-31/5 Phòng DN, GTVL
6 Thanh quyết toán kinh phí dạy nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 16-31/5 Phòng DN, GTVL
7 Bồi dưỡng giáo viên tham gia Hội giảng giáo viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII- năm 2024 Đ/c Sơn 16-31/5 Phòng DN, GTVL
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Hoàng 16-31/5 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây