LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2024 (Từ ngày 01 đến ngày 15/4/2024)

 
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI - GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày    tháng 3 năm 2024
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2024
(Từ ngày 01 đến ngày 15/4/2024)


         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy:
+ Tiếp tục lấy ý kiến, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Đề án vị trí việc làm; chuẩn bị tài liệu làm việc với Hội đồng thẩm định Đề án của Sở LĐTBXH.
+ Tham mưu và thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ; Tham mưu thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí, bổ nhiệm, điều động VC, NLĐ
+ Cập nhật, bổ sung hồ xơ Viên chức, NLĐ trên phần mềm Qly CB CC, VC
Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Như, Hà
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Tài sản; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị. Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Vân
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Phòng Đ/c Như 01-15/4 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân, Hà
7 Phối hợp với các phòng chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động chuyên môn và phong trào: Đ/c Như 01-15/4 Phòng TCHC
8 Tham mưu cử viên chức, NLĐ tham gia học dân quân tự vệ năm 2024 Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Như,
Vân
9 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo quyết toán về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; … Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Như,
Ngân
10 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm vệ sinh, dọn dẹp tại vùng đất số 144 Trần Phú; Phối hợp các Phòng làm các bảng truyền thông, biển cổng, sữa chữa nhỏ,… Cơ quan. Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Như,
Vân
11 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm,… Đ/c Như 01-15/4 Đ/c Như,
Vân
12 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Như 01-15/4 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 01-15/4 Đ/c Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình tổng hợp, nội dung khác Đ/c Thọ 01-15/4 Đ/c Thuận
3 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với nhóm đối tượng tại cộng đồng Đ/c Thọ 01-15/4 Đ/c Thúy, Thuận, Tuyết
4 Thực hiện chương trình truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước tại các Địa phương theo Kế hoạch. Đ/c Đào 01-15/4 Đ/c Thọ, Tuyết, Thúy, Thuận, Tứ
5 Xây dựng dự thảo quy chế liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Phối hợp làm bảng, biển truyền thông tại các Địa phương và Cơ quan; Xây dựng các bài giảng tập huấn về Bình đẳng giới Đ/c Thọ 01-15/4 Đ/c Thọ, Thuận
6 Quản lí phần mềm quản lí dữ liệu đối tượng Đ/c Thọ 01-15/4 Đ/c Thúy
7 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Thọ 01-15/4 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c Đào 01-15/4 Phòng QBTTE
2 Triển khai chương trình “Gói mỳ hạnh phúc” cấp cho các Trường theo Kế hoạch Đ/c Triều 01-15/4 Đ/c Dung
3 Hoàn thiện hồ sơ, liên hệ nhà tài trợ và địa phương chuẩn bị cho chương trình khám sàng lọc Đ/c Đào 01-15/4 Phòng QBTTE
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c Triều 01-15/4 Đ/c Triều, Ngọc
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c Triều 01-15/4 Phòng QBTTE
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 01-15/4 Đ/c Triều, Sang
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c Triều 01-15/4 Phòng QBTTE
8 Quản lí phần mềm quản lí dữ liệu đối tượng trẻ em Đ/c Triều 01-15/4 Phòng QBTTE
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Triều 01-15/4 Phòng QBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01-15/4 Đ/c Hoàng, Nga,  Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01-15/4 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền,
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01-15/4 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Triển khai Dạy nghề các lớp học nghề Khóa 32 năm học 2024; Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện Hồ sơ Đào tạo; Xây dựng Kế hoạch hoạt động chào mừng Ngày vì người khuyết tật Việt Nam 18/4; Đ/c Sơn 01-15/4 Phòng DN, GTVL
5 Lập hồ sơ mua nguyên liệu, thiết bị thực hành cho các lớp học nghề khóa 32 Đ/c Sơn 01-15/4 Phòng DN, GTVL
6 Triển khai công tác tuyển sinh lớp Mây tre đan khóa 32 theo Kế hoạch Đ/c Sơn 01-15/4 Phòng DN, GTVL
7 Thanh toán kinh phí tuyển sinh khóa 32 năm học 2024; Báo cáo định kỳ, đột xuất kịp thời theo quy định. Đ/c Hoàng 01-15/4 Phòng DN, GTVL
8 Quản lí phần mềm quản lí dữ liệu đối tượng NKT học nghề, GTVL Đ/c Hoàng 01-15/4 Phòng DN, GTVL
9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Sơn 01-15/4 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
   Thái Ngọc Lâm
 

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây