LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2023 (Từ ngày 16 đến ngày 31/12/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾTTẬT
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2023
(Từ ngày 16 đến ngày 31/12/2023)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy:
+ Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
+ Xây dựng Đề án vị trí việc làm
+ Xây dựng biên chế quỹ lương năm 2024
+ Hoàn thiện quy trình và tham mưu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Quỹ BTTE
Đ/c Như
16-31/12
Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp loại và thi đua khen thưởng 2023 Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Vân
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Như, Bé,
Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện NV của phòng Đ/c Như 16-31/12 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Kỳ, Vân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của CQ; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán, bảo vệ Cơ quan,…  Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Như,
Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Như,
Vân
9 Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2024, Hoàn thiện dự thảo các báo cáo, các Quy chế trình Hội nghị VC, NLĐ,…. Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Như,
Vân
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành Đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Như,
Vân
11 Hoàn thiện kiểm kê tài sản, kê khai tài sản năm 2023 Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Như, Nga, Vân
12 Thực hiện nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề cho 04 viên chức đủ điều kiện và tiêu chuẩn đến thời hạn nâng lương. Đ/c Như 16-31/12 Đ/c Như
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 16-31/12 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng, xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động năm 2024 Đ/c Thọ 16-31/12 Đ/c  Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, nội dung tổng hợp, chương trình công tác khác Đ/c Thọ 16-31/12 Đ/c Thuận
3 Kết thúc quản lí ca với người nghi là nạn nhân của hành vi buôn bán người tại Đức Thọ, Can Lộc. Ca trẻ em bị xâm hại tại Thạch Hà, Lộc Hà, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh Đ/c Thọ 16-31/12 Đ/c Thuận, Thúy
4 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 16-31/12 Đ/c Thúy, Thuận
5 Tổ chức hoạt động truyền thông Tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng tại cộng đồng, Đ/c Thọ 16-31/12 Đ/c Thuận
6 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 16-31/12 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 16-31/12 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
2 Bàn giao, lắp đặt 1.200 bộ máy lọc nước mini hộ gia đình trên địa bàn 8 huyện: Kỳ Anh, Lộc Hà, Hương Khê, Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân, Vũ Quang và Hương Sơn Đ/c  Triều 16-31/12 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
3 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật; Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều
16-31/12
Đ/c Triều, Dần
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 16-31/12 Đ/c Triều, Ngọc
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/12 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/12 Đ/c Triều, Dần
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/12 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Triều 16-31/12 Phòng QBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-31/12 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền, Thường, Lương
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-31/12 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền, Thường, Lương
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16-31/12 Hoàng, Nga, Sương, Huyền, Thường, Lương
4 Hoàn thiện hồ sơ Dạy nghề năm 2023 Đ/c Hoàng 16-31/12 Giáo viên
dạy nghề
5 Tiếp tục liên hệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh để giưới thiệu việc làm cho học sinh khóa 30 và các khóa trước chưa có việc làm Đ/c Sơn 16-31/12 Phòng dạy
nghề, GTVL
6 Chuẩn bị hồ sơ, xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 16-31/12 Đ/c Hoàng, Hùng, các đ/c giáo viên
7 Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí dạy nghề Khóa 31 và kinh phí do Tập đoàn Mitsubishi tài trợ Đ/c Sơn 16-31/12 Đ/c Hoàng,
đ/c Hùng
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Sơn 16-31/12 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây