LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023 (Từ ngày 01 đến ngày 15/11/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 
Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10  năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023
(Từ ngày 01 đến ngày 15/11/2023)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy,... Đ/c Như
01-15/11
Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 01-15/11 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử…. Đ/c Như 01-15/11 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ Đ/c Như 01-15/11 Đ/c Vân
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như 01-15/11 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như
01-15/11
Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Kỳ, Vân
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán, Lắp đặt hệ thống Camera theo dõi, bảo vệ Cơ quan,…  Đ/c Như
01-15/11
Đ/c Như,
Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như
01-15/11
Đ/c Như,
Vân
9 Hoàn thiện dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị thay thế Quyết định 11128/QĐ-SLĐTBXH Đ/c Như
01-15/11
Đ/c Như, Vân
 
10 Triển khai làm chứng thư số cho toàn thể viên chức và người lao động Đ/c Như 01-15/11 Đ/c Như, Vân
11 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 01-15/11 Đ/c Như,
Vân
12 Triển khai việc thuê máy cày đất, vệ sinh, trồng chuối tại Đơn vị Đ/c Như 01-15/11 Toàn thể VC, NLĐ
13 Thực hiện nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề cho viên chức đủ điều kiện và tiêu chuẩn đến thời hạn nâng lương. Đ/c Như 01-15/11 Đ/c Như
14 Tiếp tục triển khai 02 cuộc thi trực tuyến “Chung tay vì an toàn giao thông; Tìm hiểu về huyển đổi số, Luật BHXH…”. Đ.c Như 01-15/11 Đ/c Nga
15 Xây dựng dự thảo văn bản cho Bộ lao động TBXH về việc trả lời xếp hạng đơn vị Trung tâm và phối hợp chuẩn bị LV với Bộ LĐTBXH Đ.c Như 01-15/11 Đ.c Như
16 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 01-15/11 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Ra mắt và vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 01-15/11 Đ/c Thọ, Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất. chương trình công tác khác Đ/c Thọ 01-15/11 Đ/c Thuận
3 Chuẩn bị các nội dung chương trình, báo cáo, … để làm việc với đoàn công tác của Bộ Lao động TB&XH về việc phối hợp tổ chức Hổi thảo truyền thông vận động chính sách thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Đ/c Thọ 01-15/11 Đ/c Thuận, Thúy, Tuyết
4 Tổ chức chương trình truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em, an toàn trên không gian mạng Đ/c Thọ 01-15/11 Đ/c  Thuận, Thúy, Tuyết
5 Hoàn thiện hoạt động quản lí ca với người nghi là nạn nhân của hành vi buôn bán người tại Đức Thọ Đ/c Thọ 01-15/11 Đ/c Thuận
6 Quản lí ca với trẻ bị xâm hại tại Thạch Kim. Theo dõi hoạt động trợ giúp pháp lý cho tre em bị xâm hại tại Hương Sơn Đ/c Thọ 01-15/11 Đ/c Thúy
7 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 01-15/11 Đ/c Thúy, Thuận, Tuyết
8 Tổ chức các hoạt động truyền thông tổng đài tiếp nhận kết nối thông tin trợ giúp đối tượng 1800577756 tại cộng đồng. Đ/c Thọ 01-15/11 Đ/c Thuận, Thúy, Tuyết
9 Tham gia tập huấn nâng cao việc đánh giá, hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng do bạo lực, xâm hại     Đ/c Thúy, Tuyết
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 01-15/11 Phòng CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 01-15/11 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
2 Triển khai trao tặng quà bằng hiện vật do Công ty TNHH Rapido, Công ty TNHH Ferroli Asean tài trợ tại các điểm: Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Trường Tiểu học Hương Liên, huyện Hương Khê Đ/c  Triều 01-15/11 Đ/c  Triều, Sang
3 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật
Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim
Đ/c  Triều 01-15/11 Đ/c Triều, Dần
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 01-15/11 Đ/c Triều, Ngọc
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/11 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/11 Đ/c Triều, Dần
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01-15/11 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c  Triều 01-15/11 Phòng QL, HĐQBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp Đ/c Hoàng 01-15/11 Đ/c Hoàng, Nga, Sương,  Huyền, Thường, Lương
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01-15/11 Đ/c Hoàng, đ/c Nga, đ/c Sương, đ/c Huyền, đ/c Thường. đ/c Lương
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01-15/11 Đ/c Hoàng, đ/c Nga, đ/c Sương, đ/c Huyền, đ/c Thường. đ/c Lương
4 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 Đ/c Hoàng 01-15/11 Giáo viên dạy nghề
5 Kiểm tra các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 tại địa phương Đ/c Sơn 01-15/11 Giám đốc, P. Giám đốc, P.TCHC, P.DN&GTVL, Kế toán
6 Hoàn thiện hồ sơ mua thiết bị thực hành cho học sinh các lớp học nghề do tập đoàn Misubishi – Nhật Bản tài trợ Đ/c Sơn 01-15/11 Đ/c Hoàng, các giáo viên, kế toán
7 Tiếp tục liên hệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh để giưới thiệu việc làm cho học sinh khóa 30 và các khóa trước chưa có việc làm Đ/c Sơn 01-15/11 P.Dạy nghề, GTVL
8 Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí dạy nghề khóa 31 Đ/c Sơn 01-15/11 Đ/c Hoàng,  Hùng
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng 01-15/11 Phòng DN, GTVL
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây