LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023 (Từ ngày 02 đến ngày 13/10/2023)

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 9 năm 2023
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023
(Từ ngày 02 đến ngày 13/10/2023)

         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy,...(bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với VC) Đ/c Như 02-13/10 Đ/c Như
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử…. Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện những hạn chế, tồn tại do Đoàn kiểm tra CCHC Sở LĐ nêu ra. Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Tuyết
5 Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,… Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như
02-13/10
Đ/c: Như, Ngân, Tuyết, Nga, Kỳ
7 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Tiếp tục triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,…  Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Ngân
8 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án. Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Như,
Tuyết
9 Tham mưu và triển khai quy trình xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ đơn vị. Đ/c Như
02-13/10

Đ/c Như,
 
10  Lập khái toán kinh phí sửa chữa các hạng mục nhà Nội trú học sinh báo cáo các cấp phân bổ nguồn kinh phí. Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Như, Ngân
11 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Như,
Tuyết
12 Theo dõi việc khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft của các phòng trong đơn vị Đ/c Như
02-13/10
Đ/c Kỳ
13 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Như 02-13/10 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ
02-13/10
Đ/c Thuận,
2 Tham gia chương trình tập huấn quản lý ca của tổ chức Unfpa Đ/c Thọ
02-13/10
Đ/c Thọ, Thuận
3 Hoàn thành hồ sơ thanh toán các chương trình đã thực hiện Đ/c Thọ
02-13/10
Thúy, Vân, Thuận,
4 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình công tác và các hoạt động tổng hợp khác Đ/c Thọ
02-13/10
Đ/c Thuận
5 Xây dựng và phát hành tờ rơi, áp phích về phòng chống xâm hại, bạo lực, An toàn trên không gian mạng Đ/c Thọ
02-13/10
P.CTXH
6 Triển khai các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng Đ/c Thọ
02-13/10
Đ/c Thuận, Vân, Thúy
7 Triển khai các hoạt động thong dự án hỗ trợ nước sạch tại xã Hương Vĩnh, Thạch Ngọc Đ/c Thọ
02-13/10
Đ/c Thúy
8 Tiếp tục thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp, quản lí ca trường hợp phụ nữ nghi là nạn nhân của hành vi buôn bán người tại huyện Đức Thọ, Can Lộc; Quản lí ca với trẻ bị xâm hại tại Thạch Kim. Theo dõi hoạt động trợ giúp pháp lý cho tre em bị xâm hại tại Hương Sơn Đ/c Thọ
02-13/10
Đ/c Thúy, Vân, Thuận
9 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với các nhóm đối tượng tại cộng đồng khác Đ/c Thọ 02-13/10 Đ/c Thúy, Vân, Thuận
10 Xây dựng tờ rơi, áp phích truyền thông tổng đài tiếp nhận kết nối thông tin trợ giúp đối tượng 1800577756 Đ/c Thọ 02-13/10 P. CTXH
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Thọ 02-13/10 P. CTXH
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 02-13/10 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
2 Tổng hợp, xử lý hồ sơ và gửi hồ sơ trẻ em bị các bệnh về tim tới các tổ chức, các nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật; Theo dõi tiến trình hỗ trợ, nhập viện phẫu thuật và sau phẫu thuật đối với trẻ em bị các bệnh về tim Đ/c  Triều 02-13/10 Đ/c Triều, Dần
3 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 02-13/10 Đ/c Triều, Ngọc
4 Tiếp nhận quà hiện vật do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Rapido, Công ty TNHH Ferroli Asean tài trợ Đ/c  Triều 02-13/10 Đ/c Triều, Dung, Sang
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 02-13/10 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 02-13/10 Đ/c Triều, Dần
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 02-13/10 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao.   Đ/c Triều 02-13/10 Phòng QL,HĐQTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác vào can thiệp
Đ/c Hoàng

02-13/10
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác tại Trung tâm
Đ/c Hoàng

02-13/10
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác can thiệp tại Trung tâm
Đ/c Hoàng

02-13/10
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình tập huấn cho đội ngũ giáo viên can thiệp sớm và đánh giá mức độ phát triển của các trẻ đang can thiệp tại Trung tâm
Đ/c Hoàng

02-13/10
Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền và chuyên gia
5 Tổ chức dạy nghề cho các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023; Tiếp tục làm thủ tục mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, dụng cụ,… dạy nghề do Tập đoàn Mitsubishi tài trợ
Đ/c Hoàng

02-13/10
Đ/c Hoàng và Giáo viên DN


6


Kiểm tra các lớp học nghề khóa 31 năm học 2023 tại địa phương


Đ/c Sơn


02-13/10
GĐ, P.GĐ, phòng TCHC, P.DN&GTVL, Kế toán
7 Tiếp tục liên hệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh để giới thiệu việc làm cho học sinh khóa 30 và các khóa trước trước.
Đ/c Sơn

02-13/10
Phòng dạy nghề, GTVL
8 Hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán kinh phí dạy nghề khóa 30, 31/2023
Đ/c Sơn

02-13/10
Đ/c Hoàng, Hùng
 9 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao. Đ/c Hoàng
02-13/10
Phòng DN, GTVL
                       
TP.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Trần Thị Tố Như
GIÁM ĐỐC DUYỆT
Thái Ngọc Lâm

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây