LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2024 (Từ ngày 16 đến ngày 31/3/2024)

 
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày      tháng 3 năm 2024


THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2024
(Từ ngày 16 đến ngày 31/3/2024)


         
TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy:
+ Điều chỉnh và bổ sung Đề án VTVL khi có ý kiến phản hồi của Sở LĐTBXH
+ Hoàn thiện hồ sơ các quy trình về công tác cán bộ
Đ/c Như 16-31/3 Đ/c Như, Hà
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị. Đ/c Như 16-31/3 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 16-31/3 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị.
+ Tham mưu xây dựng và hoàn thiện Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Trung tâm và Phân công nhiệm vụ cho Ban Giám đốc, các Trưởng, phó phòng.
Đ/c Như 16-31/3 Đ/c Vân
5 - Tổng dọn vệ sinh khu nội trú học sinh khuyết tật, sân bãi,…
- Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,…
Đ/c Như 16-31/3 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như 16-31/3 Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân, Hà
7 Phối hợp với các phòng chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động chuyên môn và phong trào thi đua Đ/c Như 16-31/3 Phòng TCHC
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo quyết toán về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn;… Đ/c Như 16-31/3 Đ/c Như,
Ngân
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 16-31/3 Đ/c Như,
Vân
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 16-31/3 Đ/c Như,
Vân
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Như 16-31/3 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 16-31/3 Đ/c Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình tổng hợp, nội dung khác Đ/c Thọ 16-31/3 Đ/c Thuận
3 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với nhóm đối tượng tại cộng đồng Đ/c Thọ 16-31/3 Đ/c Thúy, Thuận, Tuyết
4 Thực hiện hoàn thiện các bài giảng chương trình truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, bình đẳng giới,…; Hoàn thiện phóng sự truyền thông, giới thiệu về công tác xã hội,… Đ/c Thọ 16-31/3 Đ/c Thọ, Tuyết, Thúy, Thuận
5 Xây dựng dự thảo quy chế liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Đ/c Thọ 16-31/3 Đ/c Thọ, Thuận
 6 Thực hiện khảo sát, lắp đặt Pano và tuyên truyền, giới thiệu chức năng tổng đài 1800577756  tại huyện Kỳ Anh; Làm Áp phích, tờ rơi, bảng hiệu truyền thông... Đ/c Thọ 16-31/3 Đ/c Thọ, Thúy, Thuận, Tuyết
7 Quản lí phần mềm quản lí dữ liệu đối tượng Đ/c Thọ 16-31/3 Đ/c Thúy
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Thọ 16-31/3 Đ/c Thọ. Thuận
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
2 Khảo sát, đánh giá nhu cầu hỗ trợ tủ sách lớp học năm 2024 của các trường ở huyện Thạch Hà, Lộc Hà Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Dung
3 Hoàn thiện hồ sơ, liên hệ nhà tài trợ và làm việc với các cơ quan, địa phương chuẩn bị cho chương trình khám sàng lọc năm 2024 Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Ngọc
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Sang
7 Hỗ trợ phẩu thuật miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật: Trẻ em bị các bệnh về tim, dị tật vận đông, sứt môi hở vòm miệng… Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
8 Tiếp tục triển khai chương trình “Gói mỳ hạnh phúc’’ Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Dung
9 Xây dựng kế hoạch phóng sự, truyền thông về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
10 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 16-31/3 Đ/c Triều, Mỹ, Dần, Sang, Ngọc, Dung
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c  Triều 16-31/3 Phòng
QBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16/3-31/3 Đ/c Hoàng, Nga,  Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16/3-31/3 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền,
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 16/3-31/3 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy nghề theo kế hoạch và tiến độ đề ra tại các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024. Đ/c Sơn 16/3-31/3 Phòng DN, GTVL
5 Hoàn thiện hồ sơ dạy nghề; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; Khai giảng các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 16/3-31/3 Phòng DN, GTVL
6 Làm hồ sơ mua áo bảo hộ, nguyên liệu thực hành cho các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Hoàng 16/3-31/3 Phòng DN, GTVL
7 Thanh toán kinh phí tuyển sinh khóa 32 năm học 2024 Đ/c Hoàng 16/3-31/3 Phòng DN, GTVL
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Sơn 01/3-15/3 Phòng DN, GTVL

TP.TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNHTrần Thị Tố Như

GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm

 

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây