LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2024 (Từ ngày 01 đến ngày 15/3/2024)

 
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH HÀ TĨNH
TRUNG TÂMCÔNG TÁC XÃ HỘI-GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT


Số:            /CTCT-TTCTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày      tháng  3  năm 2024

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2024
(Từ ngày 01 đến ngày 15/3/2024)
         
 TT Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian Người thực
hiện
I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, kiện toàn bộ máy:
+ Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm
+ Thực hiện việc chuyển ngạch cho viên chức phù hợp với vị trí việc làm.
+ Tham mưu và thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ
Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Như, Hà
2 Thực hiện công tác Hành chính quản trị; Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Như
3 Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hồ sơ điện tử….; Hoàn thiện báo cáo văn thư lưu trữ Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Nga
4 Thực hiện công tác Hành chính - Tổng hợp; Thủ quỹ; Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và đột xuất của đơn vị. Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Vân
5 - Tổng dọn vệ sinh khu nội trú học sinh khuyết tật, sân bãi,…
- Vệ sinh, bảo vệ, phục vụ điện nước toàn đơn vị. Kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, ATVS thực phẩm, điện nước, ANTT,…
Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Như, Bé, Việt, Anh, Hà
6 Hoàn thiện các hồ sơ thanh toán liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng Đ/c Như
01-15/3
Đ/c: Như, Ngân,  Nga, Vân, Hà
7 Phối hợp với các phòng chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong tổ chức các hoạt động chuyên môn và phong trào:
- Phối hợp với phòng Dạy nghề chuẩn bị các điều kiện cho lễ tiếp nhận quà tài trợ của tập đoàn Mitsubishi.
- Phối hợp phòng Dạy nghề, GTVL tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh người khuyết tật ăn, ở, sinh hoạt, đi lại,… đảm bảo an toàn.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3 và các ngày lễ lớn trong tháng.
Đ/c Như 01-15/3 Phòng TCHC
8 Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo quyết toán về công tác kế toán; Hoàn thiện Phương án tài chính hoạt động Can thiệp sớm; Triển khai các thủ tục giải ngân nguồn tài trợ của Cty Mitsubishi; thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn; Báo cáo số liệu phục vụ Kế hoạch kiểm toán,… Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Như,
Ngân
9 Kiểm tra kết quả việc trồng sắn và hoa màu tại Khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân, kết hợp cắt cỏ, làm cỏ sắn, dọn vệ sinh khu điều hành Dự án; Phối hợp với các phòng chuyên môn làm cỏ tại phần đất số 144 Trần Phú. Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Như,
Vân
10 Phối hợp các bên liên quan tiến hành đo lại đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân (trong nội dung làm việc với các Sở, Ban, ngành thực hiện việc giao đất tại khu nhà điều hành dự án tại Cương Gián, Nghi Xuân); Xếp hạng Trung tâm; Tiếp tục làm việc đôn đốc hộ kinh doanh di dời ra khỏi khu đất Trung tâm… Đ/c Như 01-15/3 Đ/c Như,
Vân
11 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Như 01-15/3 Phòng TCHC
II. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
1 Vận hành tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thọ. Thuận
2 Báo cáo thường kì, báo cáo đột xuất, chương trình tổng hợp, nội dung khác Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thuận
3 Thực hiện hoạt động can thiệp trợ giúp với nhóm đối tượng tại cộng đồng Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thúy, Thuận, Tuyết
4 Hoàn thiện các nội dung truyền thông(phóng sự, video…) về hoạt động công tác xã hội Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thọ, Tuyết
5 Xây dựng dự thảo quy chế liên ngành trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thọ, Thuận
6 Kiểm duyệt các bài giảng bài giảng chương trình truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và bài giảng truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em; Đ/c Thọ 07-8/3 Đ/c Thuận, Tuyết, Thúy
7 Kiểm duyệt bài giảng chương trình Tập huấn kĩ năng phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; Phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Tuyết, Thuận
 8 Thực hiện khảo sát, lắp đặt Pano và tuyên truyền, giới thiệu chức năng tổng đài 1800577756  tại huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thọ, Thúy, Thuận, Tuyết
9 Quản lí phần mềm quản lí dữ liệu đối tượng Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thúy
10 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Thọ 01-15/3 Đ/c Thọ. Thuận
III. PHÒNG QUẢN LÝ, HUY ĐỘNG QUỸ BTTE
1 Tiếp tục huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh Đ/c  Triều 01/3-15/3 Phòng
QBTTE
2 Triển khai chương trình gói mỳ hạnh phúc Đ/c  Triều 01/3-15/3 Đ/c Dung
3 Hoàn thiện hồ sơ, liên hệ nhà tài trợ và địa phương chuẩn bị cho chương trình khám sàng lọc Đ/c  Triều 01/3-15/3 Phòng QBTTE
4 Hỗ trợ đột xuất trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đ/c  Triều 01/3-15/3 Đ/c Triều, Ngọc
5 Thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em Đ/c  Triều 01/3-15/3 Phòng QBTTE
6 Báo cáo thường kỳ, đột xuất các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01/3-15/3 Đ/c Triều, Sang
7 Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ trẻ em Đ/c  Triều 01/3-15/3 Phòng QBTTE
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c  Triều 01/3-15/3 Phòng QBTTE
IV. PHÒNG DẠY NGHỀ, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
1 Thực hiện tiếp nhận, đánh giá đối với các trẻ có rối loạn phát triển vào can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
2 Thực hiện can thiệp nhóm, cá nhân đối với các trẻ có rối loạn phát triển tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền,
3 Chăm sóc dinh dưỡng (sữa, bánh) cho các trẻ có rối loạn phát triển can thiệp tại Trung tâm Đ/c Hoàng 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, Nga, Sương, Huyền
4 Chỉ đạo tiếp tục tuyển sinh học sinh khóa 32; Rà soát, kiểm tra, hoàn thiện Hồ sơ Đào tạo các khóa học đã hoàn thành; Chủ trì, phối hợp phòng TCHC tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh người khuyết tât ăn, ở, sinh hoạt, đi lại,… đảm bảo an toàn. Đ/c Sơn 01/3-15/3 Đ/c Hoàng, đ/c Như
5 Triển khai dạy nghề các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024 Đ/c Sơn 01/3-15/3 Phòng DN, GTVL
6 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai giảng các lớp học nghề khóa 32 năm học 2024. Đ/c Sơn 01/3-15/3 Phòng DN, GTVL
7 Thanh toán kinh phí tuyển sinh khóa 32 năm học 2024 Đ/c Hoàng 01/3-15/3 Phòng DN, GTVL
8 Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khi Giám đốc giao Đ/c Sơn 01/3-15/3 Phòng DN, GTVL

TP.TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNHTrần Thị Tố Như

GIÁM ĐỐC DUYỆTThái Ngọc Lâm

 

 
Lịch làm việc trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây