BÀI CUỐI: TIẾP TỤC ĐƯA VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC ĐI VÀO CHIỀU SÂU, HIỆU QUẢ

Thứ tư - 15/05/2024 21:59 15 0
11
12


Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Hà Tĩnh đánh giá những kết quả, hạn chế và đúc rút bài học kinh nghiệm trong 3 năm qua; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn mới nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, tạo sức bật mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tit-phu-1-PC-mm2.jpg
A-Dung-m22222.jpg

Học tập và làm theo Bác được Đảng ta xác định từ khá sớm và triển khai thực hiện liên tục, sâu rộng. Nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06 ngày 7/11/2006 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đại hội XI, ban hành Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến Đại hội XII, với Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ta đã mở rộng chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ Đại hội XIII, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh cần tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc học tập và làm theo Bác đã được các cấp, ngành, địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên; lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được chấn chỉnh; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên. Thực hiện các chủ đề học và làm theo Bác từng năm sát với thực tiễn đã tạo động lực để phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh, đưa tỉnh nhà vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tạo được những bước phát triển mới.

ĐN.jpg
Tuổi trẻ Hà Tĩnh dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Ảnh: Đình Nhất

Thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tính liên tục, sâu rộng và ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, cấp ủy các cấp, các tổ chức, đơn vị cần tập trung những nội dung trọng tâm: Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo một cách cụ thể, gắn với điều kiện từng địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tránh hình thức. Phát huy cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương và tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành. Tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục lựa chọn, xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; lấy kết quả thực hiện học tập và làm theo Bác của tập thể, cá nhân làm căn cứ đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để việc học tập, làm theo và nêu gương trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên của mỗi người, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Tit-phu-2-PC-22.jpg
A-Hanh-mm.jpg

Tại cuộc gặp mặt đoàn đại biểu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng. Nhận thức đúng, hành động sáng tạo, văn hóa Hồ Chí Minh sẽ truyền dẫn nguồn xung lực quan trọng để chúng ta xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”.

Với Hà Tĩnh, Nghị quyết số 18-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới” được ban hành vào ngày 22/12/2023 một lần nữa khẳng định những phẩm chất tốt đẹp và đặt ra yêu cầu tiếp tục bồi đắp giá trị, khắc phục mặt hạn chế, xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, hội đủ những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam và giá trị riêng có của con người Hà Tĩnh. Theo tôi, một trong những giải pháp lớn để thực hiện nhiệm vụ này đó là cần làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấm nhuần tư tưởng vĩ đại, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập, làm theo một cách tự giác, thiết thực, hiệu quả, từ đó, sắt son niềm tin ở lý tưởng cách mạng, cùng chung ý chí vươn lên xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu.

Học Bác, chúng ta cần nuôi khát vọng lớn, quyết phấn đấu vươn lên, xây dựng NTM, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, “làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên” như Bác từng căn dặn, cổ vũ. Theo đó, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần thay đổi cách nghĩ, cách làm, xóa tư tưởng tự thỏa mãn, tự bằng lòng, ngại khó, bảo thủ, trì trệ trong mỗi con người; hành động quyết liệt bằng sự thôi thúc của con tim và sức sáng tạo mạnh mẽ. Thấm nhuần tư tưởng của Người, chúng ta cũng cần hết sức quan tâm phát huy truyền thống đất học, đặc biệt chăm lo công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài; đề cao “nhân kế”, hướng đến các tiêu chí con người mới có tâm hồn trong sáng, cao thượng, có trí lực dồi dào, sức khỏe tráng kiện, có kỹ năng sống, trở thành công dân toàn cầu.

Dù đã 76 tuổi nhưng ông Hoàng Đức Đại (người bên phải) - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với công việc, góp phần đưa tổ dân phố trở thành đơn vị đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Ảnh: Thiên Vỹ

Dù đã 76 tuổi nhưng ông Hoàng Đức Đại (người bên phải) - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với công việc, góp phần đưa tổ dân phố trở thành đơn vị đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Ảnh: Thiên Vỹ

Học Bác ở tấm gương một người cộng sản chân chính, còn là ở việc luôn thống nhất giữa tư tưởng và hành động, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm. Muốn vậy, tự thân mỗi người cần đề cao lòng tự trọng, trung thực, vượt qua những cám dỗ vật chất tầm thường, nâng cao liêm, chính, tránh xa mọi biểu hiện “nói khác, làm khác”, cá nhân chủ nghĩa, nhất là trong cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng hiện nay. Mỗi người cần đề cao quá trình tự giáo dục, tự hoàn thiện, vươn tới các chuẩn mực đạo đức văn hóa mới ở mọi lúc, mọi nơi, trước hết đối với cán bộ, đảng viên.

Tit-phu-3-PC-22.jpg
Thay-Duong-mm.jpg

Sự gương mẫu, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học và làm theo Bác là yếu tố quan trọng, là giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW.

Để phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cần nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, nhưng giải pháp tiên quyết là phải thực sự quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp đủ đức, đủ tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trong đó, tiếp tục tập trung đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ các cấp; tăng cường các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở; bồi dưỡng theo chức danh gắn với thực tiễn nhiệm vụ được giao… Ngoài ra, chú trọng đào tạo cán bộ từ thực tiễn công tác, thực hiện luân chuyển để đào tạo; định hình chiến lược và lĩnh vực đào tạo phù hợp trên cơ sở quy hoạch định hướng phát triển chung của tỉnh và từng địa phương; chú trọng rà soát, đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ để từ đó xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận, cần chú trọng bồi đắp, hình thành, xây dựng, củng cố tư cách, đạo đức của người cán bộ, đảng viên; rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời chống chủ nghĩa cá nhân, không vụ lợi, vị kỷ…

22.jpg
Trường Chính trị Trần Phú nỗ lực đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bản thân mỗi cán bộ cũng luôn thực hành, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “nói đi đôi với làm” để tuyên truyền, cổ vũ người dân tin và làm theo. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, chứ không còn là ở những khẩu hiệu suông, hình thức. Và cũng chỉ có như vậy, những nội dung có giá trị bất biến trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Tit-phu-4-PC.jpg
O-Quy-mm.jpg

Là đảng viên 41 năm tuổi Đảng, tham gia cấp ủy đại đội khi đang ở trong quân ngũ và có 17 năm làm phó bí thư, bí thư chi bộ của tổ dân phố, với tôi, học và làm theo Bác là hành trình vinh quang và tự hào, là việc làm thường xuyên, liên tục với mong muốn không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong, phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó. Tôi nghĩ rằng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều phải ý thức sâu sắc điều đó và tự giác, thường xuyên học và làm theo Bác; hằng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả.

Quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện và tuyên truyền việc học và làm theo Bác tại chi bộ trong nhiều năm qua, tôi đã vận dụng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp. Không chỉ trong việc ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện của chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo Bác mà còn vận dụng những điều đã học để vận động, tổ chức xây dựng khu dân phố văn hóa, tổ dân phố văn minh kiểu mẫu. Tôi cũng tham gia các chương trình biểu diễn văn nghệ, cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về việc học và làm theo Bác.

Ngàn-Phố-khởi-sắc.jpg
Thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) đang khởi sắc từng ngày. Ảnh: Đậu Bình

Từ quá trình thực hiện nhiệm vụ của bản thân và trước yêu cầu mới của thực tiễn, theo tôi, cần tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác; sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giáo dục, tuyên truyền để tăng sức lôi cuốn, hấp dẫn, truyền cảm hứng cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức, đoàn thể, mỗi cơ quan, đơn vị. Ngoài các hình thức tuyên truyền, học tập truyền thống, có thể khai thác, tận dụng tối đa các diễn đàn, các nền tảng công nghệ mới để thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, tạo sự lan tỏa sâu rộng, nhất là trong thế hệ trẻ.

BÀI, ẢNH: THU HÀ - SONG THỦY - ANH TẤN

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay612
  • Tháng hiện tại41,471
  • Tổng lượt truy cập665,236
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây