Có thể kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đột xuất, không báo trước

Thứ bảy - 30/03/2024 01:16 7 0

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn quan tâm, bố trí nguồn lực, chỉ đạo tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2024.

Trên cơ sở Chỉ số CCHC năm 2023 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC của năm 2023, tăng cường thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2024.

CA.jpg
Các địa phương, đơn vị cần tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên 6 lĩnh vực CCHC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CCHC; kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính định kỳ hoặc đột xuất, không báo trước tại các đơn vị trực thuộc của các cơ quan, đơn vị.

Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị, địa phương do các đoàn kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, Hội đồng thẩm định CCHC tỉnh đã chỉ ra. Đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nâng cao kết quả Chỉ số CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Tỉnh ủy và đề án của UBND tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC gắn với tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra CCHC.

Tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành CCHC, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Triển khai thẩm định, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã trên phần mềm CCHC từ năm 2024; kịp thời khắc phục và cải thiện, duy trì, nâng cao các chỉ số CCHC liên quan. Tham mưu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

Tăng cường nghiên cứu kinh nghiệm để xem xét nhân rộng, áp dụng các sáng kiến CCHC thực sự có hiệu quả của các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh, nhất là những lĩnh vực, nội dung mà đơn vị mình đang xác định trọng tâm, đột phá, từ đó có giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp về CCHC của đơn vị, địa phương.

Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, phê bình nghiêm túc những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt hoặc có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

bqbht_br_2-3583.jpg
Tập trung đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ đầy đủ, đồng bộ. Tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp, ưu tiên các cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác cải cách TTHC của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về cải cách TTHC.

Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, thực hiện Đề án 06, các phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

152d1173914t66395l0A.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra đột xuất công tác CCHC tại một địa phương (năm 2023).

Triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo lộ trình. Phê duyệt vị trí việc làm phù hợp và kịp thời triển khai chính sách tiền lương mới. Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, thái độ thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.

Tăng cường các biện pháp để giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo quy định, thực hiện các nhiệm vụ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước. Triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đồng bộ; đẩy mạnh việc xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; kết nối liên thông cơ sở dữ liệu của các sở, ngành; cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây; tiếp tục triển khai lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Tiếp tục thực hiện việc xây dựng, duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị đã xây dựng đảm bảo thực chất, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Công bố danh mục và quy trình nội bộ TTHC theo quy định của pháp luật hiện hành; các quy trình được xây dựng theo hướng tối ưu hóa quá trình xử lý công việc, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Xây dựng quy trình nội bộ dùng chung cho các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện; thực hiện điện tử hóa các quy trình đã xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về công tác CCHC của tỉnh như: Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình có các hoạt động thiết thực, cụ thể trong việc giám sát, phản biện xã hội... đối với quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. Kịp thời thông tin, phản ánh đến UBND tỉnh để có những biện pháp chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,426
  • Tháng hiện tại42,493
  • Tổng lượt truy cập524,139
Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
Cổng TTĐT Sở LĐTBXH Hà Tĩnh
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cổng TTĐT Bộ Lao động -TB&XH
Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Dịch vụ công trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây